Monitorovanie teploty a vlhkosti vzduchu - ponuka displejov a snímačov

Monitorovanie teploty a vlhkosti vzduchu - ponuka displejov a snímačov

Snímač teploty a vlhkosti vzduchu -
THS SENSOR 40 12DC LAN

Cena bez DPH: 176,00 €
Cena s DPH: 211,20 €

Snímač teploty a vlhkosti vzduchu -
THS SENSOR 40 12DC WIFI

Cena bez DPH: 178,00 €
Cena s DPH: 213,60 €

Snímač teploty a vlhkosti vzduchu -
THS SENSOR 40 PoE LAN

Cena bez DPH: 180,00 €
Cena s DPH: 216,00 €