Monitorovanie teploty a vlhkosti vzduchu - ponuka displejov a snímačov

Monitorovanie teploty a vlhkosti vzduchu - ponuka displejov a snímačov

Snímač teploty a vlhkosti vzduchu -
THS SENSOR 40 12DC LAN

Cena bez DPH: 163,50 €
Cena s DPH: 196,20 €

Snímač teploty a vlhkosti vzduchu -
THS SENSOR 40 12DC WIFI

Cena bez DPH: 165,00 €
Cena s DPH: 198,00 €

Snímač teploty a vlhkosti vzduchu -
THS SENSOR 40 PoE LAN

Cena bez DPH: 167,00 €
Cena s DPH: 200,40 €