Čo s použitými zariadeniami?

Všetky zariadenia, označené symbolom preškrtnutej nádoby, je treba po skončení ich životnosti odniesť na osobitnú skládku resp. odovzdať na určených zberných miestach. To sa týka tak tohto zariadenia ako aj všetkých doplnkov, označených týmto symbolom. Nevyhadzujte tieto zariadenia do netriedeného komunálneho odpadu!

Firma ELEN, s.r.o. má uzavretú zmluvu o bezplatnom odbere elektroodpadu s firmou Elektro Recycling s.r.o.. Použité zariadenie je treba doručiť na príslušné zberné miesto. Adresy zberných miest vo Vašom okolí nájdete na stránke spracovateľa odpadu.