Kalibrácia snímačov THS - poznámka výrobcu

Informácia o metrologickej kalibrácii výrobkov firmy ELEN, s.r.o. pre meranie teploty a vlhkosti vzduchu

Meracie sondy teploty a vlhkosti vzduchu (typ THS SENSOR 40 3.3DC I2C), ktoré sú používané vo všetkých ďalších snímačoch typovej série THS a tiež v displejoch typových sérií NDA (teplota a vlhkosť) a NDC (čas, dátum, teplota a vlhkosť), sú vybavené digitálnym senzorom SHT31-DIS z produkcie švajčiarskej firmy Sensirion. Tento výrobca meracích senzorov v rámci procesu výroby uvedených čipov zabezpečuje ich kalibráciu a garantuje vysokú presnosť merania. Firma ELEN ako výrobca uvedených meracích sond a tiež finálnych výrobkov typových sérií THS, NDA a NDC garantuje ich metrologickú kvalitu kalibračným certifikátom firmy Sensirion a tiež na základe kalibračných certifikátov všetkých typov snímačov série THS, ktoré boli vystavené Českým metrologickým inštitútom v Brne. Metrologická presnosť každého vyrobeného snímača THS je v procese kontroly výrobkov testovaná na meracom pracovisku firmy ELEN s použitím kalibračných etalónov Greisinger GMH 3330 a Greisinger GMH 3710. Výsledky tejto metrologickej kontroly sú uvedené v dokumente „Kontrolný certifikát výrobku“, ktorý je súčasťou dokumentácie dodanej k výrobku. Tento proces metrologickej kontroly výrobkov je vo firme ELEN súčasťou systému riadenia kvality podľa ISO 9001:2015.

Keďže firma ELEN nie je akreditovaným kalibračným laboratóriom s osvedčením SNAS, nie sú súčasťou dodávky jednotlivých jej výrobkov metrologické kalibračné certifikáty od akreditovaného kalibračného laboratória. V prípade, ak zákazník vzhľadom na svoju potrebu, legislatívne požiadavky alebo požiadavky nadriadených orgánov kontroly požaduje k výrobku metrologický kalibračný certifikát od akreditovaného kalibračného laboratória, je možné tento certifikát v požadovanom rozsahu kalibrácie sprostredkovať ako platenú službu prostredníctvom akreditovaného kalibračného laboratória.

 Prílohy:

1. Kalibračný certifikát digitálnych senzorov teploty a vlhkosti Sensirion
2. Katalógový list senzorov teploty a vlkosti Sensirion SHT3x-DIS
3. Kalibračný certifikát etalónu Greisinger GMH 3330
4. Kalibračný certifikát etalónu Greisinger GMH 3710
5. Kalibračný certifikát meracej sondy teploty a vlhkosti THS SENSOR 40 3.3DC I2C.pdf
6. Kalibračný certifikát snímača teploty a vlhkosti THS SENSOR 40 12DC LAN
7. Kalibračný certifikát snímača teploty a vlhkosti THS SENSOR 40 12DC WiFi
8. Kalibračný certifikát snímača teploty a vlhkosti THS SENSOR 40 PoE LAN
9. Kalibračný certifikát snímača teploty a vlhkosti THS SENSOR 52 12DC RS485
10. Kalibračný certifikát snímača teploty a vlhkosti THS SENSOR 52 12DC RS485-GI

Tento dokument si môžete stiahnuť aj vo formáte PDF.